top of page

Alžírsko - od břehu Středozemního moře až do nitra Sahary

neznámý kout Maghrebu, antická Mauretánie a Numidie, galerie doby kamenné v Tassili a srdce Sahary, koloniální a pouštní města, křižovatky Římanů, Arabů, Tuarégů, Berberů, Francouzů a pirátů

největší světová kolekce pravěkého umění v Tassili v srdci Sahary

max 14 účastníků, osobní audiosystémy a pouze soukromá doprava

hotel 3*- 4*, polopenze a kompletní vstupné v ceně a odborný průvodce

špičková archeologie a expediční část do světa Tuarégů a rudé pouště

Program zájezdu

1. den

V ranních hodinách odlet do Alžíru. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Přílet do Alžíru po poledni. 

Cestou z letiště zastávka u nové Velké mešity dokončené r. 2019, aktuálně třetí největší mešity světa a senzační moderní islámská architektura na uvítanou. Překrásná botanická zahrada Hamma, muzeum krásných umění se sbírkou francouzských malířů a orientalistů a vyhlídka od Památníku mučedníků, jednoho ze symbolů země a její moderní identity. Večerní přímořská promenáda.

2. den

Podél Středozemního moře do nitra antické Mauretánie. Monumentální královské mauzoleum Juby II. a jeho manželky Kleopatry Seléné. Tipasa - punská základna a později centrum římské kolonie Mauretánie Caesariensis, vystavěná na třech kopcích. Největší rozmach na přelomu 1. a 2. století, dodnes zachovány lázně, pozůstatky basiliky, antického přístavu, divadla a nymfea, četné zdobené sarkofágy s původními nápisy, mosaiky a zbytky monumentálního fóra a kapitolu. Průjezd okolo hory Chenoua do Cherchellu a římské město Caesarea, vynikající archeologické muzeum a hlavní chrám. Návrat do Alžíru. Po cestě zastávka u skvělé stavby nové alžírské opery.

3. den

Alžír - bílá perla Maghrebu. Hlavní město země a dokonalé snoubení arabských a afrických vlivů s francouzskou elegancí a noblesou. Slavný přímořský bulvár s explozí bílých koloniálních budov, přístav, budova hlavní pošty, novobyzantská katedrála Panny Marie, elegantní Rue Didouche Mourad se skvělými kavárnami a luxusními obchody, Národní muzeum Bardo se sbírkou islámského umění v maurské vile, betonová katedrála Svatého srdce, slavné Cinéma Afrique, kostel sv. Karla v evropsko-maurském stylu a staré město Kasba s labyrintem uliček, pevností a palácem deye. Otomanská mešita Ketchaoua, nejstarší mešita města el Kebir a bílá mešita al Džedíd. Večer odlet do Ghardáje.

4. den

Brána do pouště a posvátné údolí M´zab. Oáza a klíčové historické centrum Ghardája, součást alžírské středověké pentapole, založena berberským etnikem Mozábitů s vlivem islámské sekty Ibádíja. Neuvěřitelně zachovalé hliněné město, zal. v polovině 12. stol., centrální trh a výtečné čerstvé datle, archaický svět úzkých uliček a řemeslníků, rodinné residence v berberském stylu, městský palác a minarety hliněných mešit připomínající daleký Sahel na druhém konci Sahary. Boudora - další člen pentapole

M´zabu se středověkým hradem.

5. den

Hliněná města a kasby. Pokračování v cestě po pouštní pentapoli, do které byl ještě nedávno vstup cizincům zcela zapovězen. Svaté město Beni Isguen s dochovanými hradbami, založené v 14. stol., jehož pevnostní zdi a strážní věže dodnes udivují svými rozměry, stará mešita a hliněné domky připomínající úl pro svoji stísněnost. Nejstarší člen pentapole El Atteuf v členitém terénu nad korytem řeky M´zab. Jedinečná večerní atmosféra při posezení u čaje s místními lahůdkami.

6. den

Ráno odlet zpět do Alžíru a přejezd pod svahy alžírského Atlasu do Sétifu a do srdce antické Numidie. Původní římský opěrný tábor a pozdější římské město Djémila - římské Cuicul v nádherné hornaté krajině, zal. v 1. století s největším rozvojem za vlády císaře Caracally poč. 3. stol., archeologické muzeum, amfiteátr, Caracallův oblouk a fórum Septima Severa, Macellum a římský chrám Gens Septimia, pozdější křesťanská čtvrť. Krátká zastávka v římském městě Diana Veteranorum s obloukem císaře Macrinia, který byl berberského původu. Monumentální hrobky numidských králů v Madghacenu.

7. den

V římském světě Afriky. Římský tábor legie Augusta, za císaře Hadriána město Lambaesis, za Konstantina klíčové sídlo jednoho ze 7 afrických biskupů. Ruiny rozsáhlého areálu s 3 vítěznými oblouky, bránami, lázněmi, chrámem a monumentální budovou praetoria. Přejezd do největší z římských lokalit v Alžírsku - Timgadu. Město zal. Hadriánem r. 100 na dokonalém geometrickém půdorysu, hlavní třída cardo a Trajánův oblouk, divadlo pro více jak 3000 diváků, věhlasná knihovna a hlavní chrám, pozdější byzantská citadela, síť ulic, tržiště atp. Přesun do kaňonu Ghoufi v pohoří Aures, skalní obydlí a fascinující krajina soutěsky vádí Abiod.

8. den

Probuzení nad opuštěnými opevněnými domy, které jsou vtěsnány do strmých svahů kaňonu Ghoufi a přezdívá se jim balkóny a okouzlení ranní oázou, procházka v soutěsce mezi ovocnými a datlovými sady a návštěva původních středověkých vesnic pastevců, které jsou na kandidátské listině Unesco. Odpoledne přejezd do Constantine - okouzlujícího města vystavěného na útesech, které se stalo jedním ze symbolů země. Podvečerní zastávka u nádherné mešity Emira Abdelkadera, druhé největší v Alžírsku, se složitou dekorativní řezbou v kameni a působivým interiérem. Večerní procházka po centru města s jedinečnou atmosférou.

9. den

Dopolední prohlídka římského pevnostního města Castellum Tidditanorum s ruiami hradu, vodními nádržemi, Memiovým triumfálním obloukem, cirkulárními hrobkami Bazinas, několika chrámy a vilami. Odpoledne přesun do Constantine - bývalé fénické a později římské město Cirta. Fantastická poloha města na okraji soutěsky, proslulé viadukty, domy balancující na hraně propasti a 8 ikonických mostů spojujících jádro města s okolím.

Výtečné archeologické muzeum, elegantní budova divadla, bejův palác a Monument hrdinů s vyhlídkou na peřeje řeky Rhumel, most M´Cid, který byl až do r. 1929 nejvyšším na světě. Pozdě večer odlet do nitra Sahary - pouštního města Djanetu.

10. den

Krajina jako z jiného světa a galerie doby kamenné, to je národní park Tassili N´Ajjer, který se rozprostírá v samotném středu Sahary na trojmezí Alžírska, Libye a Nigeru. Začátek expediční saharské části zájezdu. Náhorní plošina tvořená erodovanými pískovci, více jak 300 skalních oken a oblouků, sloupy, vysoké skalní stěny, chodby a kaňony připomínající opuštěná města. Království kočovných Tuarégů a kdysi úrodná savana plná zvěře a vodních toků, poskytující obživu pravěkému člověku. Prohlídka severní části parku typické monumentálními skalními formacemi a první záplava pravěkého umění. Nocleh ve stanech v poušti.

11. den

Tassili - největší světová kolekce umění neolitu. Dodnes identifikováno přes 20 velkých pravěkých osad a kolem 17 000 skalních maleb a rytin. Oblast objevená na počátku 20. století a důkladně poprvé prozkoumaná francouzským archeologem H. Lhotem až v 50. letech 20. století. Nálezy v Tassili vyvolaly světovou senzaci a vnesly nový pohled na samotné počátky umění, ale také na počátky pastevectví, historickou klimatologii a antropologické i přírodní dějiny saharského regionu vůbec. Fantaskní vádí a skalní stěny v segmentu Djaren, pravěké skalní rytiny slonů ve vulkanické černé hornině, kontrastující s okolními písečnými dunami. 

12. den

Tassili - skalní města a oblouky v oblasti Tamezduida a "marťanská" skalní galerie. Nejstarší malby oblasti staré cca 13 000 let, nejslavnější malby tzv. Období kulatých hlav, které se staly základem Dänikenovy teorie starověkých mimozemských kontaktů. Rozsáhlé náboženské scény, lovecké a pastorální výjevy v lokalitách Tin Tazarift a Sefar. Četné spojnice s malbami v Mauretánii, Egyptě a Núbii. Překrásné malby tzv. Bonvivánského období lidských postav a slavností, scéna Velkého Boha atp. Večer posezení u ohně s Tuarégy, poezie pouště a skalních formací při západu slunce a nekonečné hvězdné nebe. Nocleh ve stanech v poušti.

13. den

Pravěké galerie a nádherná pouštní krajina ve vádí Aouenrhet považovaný za jeden z uměleckých vrcholů pravěkého umění - ženy plavkyně a Maskovaný bůh, jedinečná kolekce maleb v lokalitě Jabbaren - přes 5000 zdokumentovaných scén, především scény rituálů a tanečníků, obětní výjevy a tzv. Velký marťanský bůh, slavná zobrazení "niťových tanečníků". Rudé duny a skalní formace v oblasti lávových hor Tadrart Rouge, ikonická oblast rudých písečných dun a kamenných věží Ouan Zaouatan a Tin Merzouga a výjevy jako z jiné planety. Rytiny a malby antilop a kravských stád, jako vzpomínky na úrodné časy Sahary. Nocleh ve stanech v poušti. 

14. den

Podél okrových písků do oázy Djanet. Krajinou, která nepřestane okouzlovat a přes skalnatá vádí, izolované porosty akácií a cypřišů, řečiště, kde v dávné minulosti byli hojní i krokodýli, buvoli, sloni a žirafy. Pouštní oáza Djanet a rozloučení se světem Tuarégů, pravěkého umění a skalních měst. Tradiční souk - starý trh v Djanetu, kde dodnes začínají karavany svou pouť. Večeře a transfer na letiště a odlet zpět do civilizace do Alžíru. Přílet ve večerních hodinách. Transfer do hotelu.

15. den

Rozloučení s Alžírem - neobjevenou a nedoceněnou kráskou Maghrebu. Dopoledne volný program a možná procházka na rozloučenou nejelegantnějším městem Afriky, možnost nákupu skvělých čerstvých datlí, suvenýrů a v odpoledních hodinách odlet zpět do Prahy. Přílet v pozdních večerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_559457741.jpeg

Špičkový program zaměřený na archeologii, architekturu a umění

Program sestavený odborníky vč. unikátní možnosti poznat nedostupný střed Sahary a národní park Tassili s největší kolekcí pravěkého umění.

AdobeStock_343705702.jpeg

Kompletní vstupné a stravování v ceně

Užijte si nejen svět umění, ale nechte se okouzlit i skvělou gastronomií.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Kvalitní doprava se zkušenými řidiči.

pexels-irfan-rahat-11126851.jpg

Expedice v plném bezpečí

Zažijte pouštní expedici a nocleh pod hvězdným nebem.

pexels-mario-cuadros-2653168 (2).jpg

Termíny a cena zájezdu

3. - 17. 11. 2023          89 600,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Alžír v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla

• 4x místní přelet Alžír - Ghardája, Ghardája - Alžír, Constantine - Djanet, Djanet - Alžír

• 14x ubytování (ve městech hotely 3*-4*, mimo města guesthousy či penziony, v průběhu expediční části zájezdu v poušti ve vypůjčených stanech)

• stravování formou polopenze
• soukromá přeprava dle programu jeppy a autobus
• transfery na letiště
• kompletní vstupné dle programu

• permity pro návštěvu archeologických lokalit
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci, Tuarégové v poušti
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Alžírska (aktuálně 2 400 Kč + poplatek 1 400 Kč za vyřízení víza)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 EUR/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 14 osob ve skupině

komfort v hotelích s polopenzí a vypůjčených stanech

fyzicky nenáročný zájezd v ideálním období roku

(nižší teploty a sklizeň datlí)

VÍZA

Do Alžírska je třeba vyřídit vízum na ambasádě v Praze. Veškeré podklady i samotné vyřízení včas zajistí CK.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Pro vstup do Alžírska není zapotřebí žádné očkování.

BEZPEČNOST

Alžírsko je zcela bezpečnou zemí a to včetně pouštních regionů, kde našimi průvodci budou kočovní Tuarégové. Naše partnerská CK se sídlem v Alžíru a Paříži je oficiálním a v Alžírsku registrovaným turistickým operátorem se všemi potřebnými licencemi. Jsme vždy záruka jistoty, za každých okolností.

NÁROČNOST

První část zájezdu má standartní průběh s ubytováním v hotelích a dopravou po kvalitních komunikacích. Pouštní část má částečně expediční charakter, ovšem při zachování komfortu (vypůjčené stany, jídlo a pitná voda). Zájezd je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Především pro milovníky klasické archeologie, primitivního umění, architektury a poezie pouště. Alžír si zamilují všichni obdivovatelé francouzské elegance a kultury, zájezd zpříjemní výtečná gastronomie i příroda.

Možnost zajištění odletu z Vídně ev. absolvování pouze základní části zájezdu bez pouštní expexiční trasy v Tassili.

bottom of page