top of page

Západní Čína - putování podél Hedvábné cesty

dva tisíce let kontaktů mezi Evropou, Orientem a Dálným východem, starověká Čína a počátky říše Čchin a Chan, toky myšlenek a uměleckých názorů mezi západem a východem, nejstarší čínské památky buddhismu a islámu, umění skalních klášterů, karavanní města a kulturní bohatství čínského Turkestánu

Jsou dvě cesty, které protínají nebývalý prostor a dlouhý čas a které naplňují člověka vzrušením a rozvíjejí jeho fantazii a které lze zároveň v reálných turistických podmínkách podniknout. Tou první je putování podél Transsibiřské magistrály a tou druhou pak Hedvábná cesta.
Hedvábná cesta je fenomén, který v dějinách nemá obdoby.

Ne, že by snad jiné části světa nespojovaly myšlenkové či materiální koridory. Dějiny jsou plné kontaktů a vzájemné komunikace, avšak žádná z nich se nemůže pochlubit trváním v řádu tisíciletí a intenzitou vzájemné výměny v podobě tak zásadních momentů, jako bylo šíření islámu, křesťanství a buddhismu a jako byly technologické vymoženosti hedvábím počínaje, přes vyspělou keramiku, chov koní a damascénsou ocelí konče. Je to cesta velkých myšlenek a estetických názorů, filosofie, vzdělanosti a vědění vůbec, cesta peněz a vzájemné inspirace, soutěže i soupeření. Cesta, která utvářela moderní svět tak, jak jej chápeme dnes pod termínem globalizace. 

Nespočet slavných měst vyrostlo z jejího bohatství a říše podél její trasy a jejich zruční obyvatelé, nám dodnes zanechali fascinující památky, jako zhmotnění putování z Říma do císařského Čchang-anu v srdci Číny.

Tyto památky, ať už jsou to ruiny měst, pevnosti, jeskynní chrámy či velké kláštery, zůstaly v krajích od povodí Žluté řeky, přes travnaté pláně Vnitřního Tibetu k hradbám pohoří Kunlun a Nebeských hor, až k písečnému moři Taklamakanu, jako němí svědkové plynoucího času a proměn světa. Vydejte se s art2go na cestu, která není pouhým poznávacím zájezdem. Je to pravá pouť proti proudu času, skrz prostor a různé světy. Pouť, která možná vede k porozumění dějin mezi Evropou a Asií.

unikátní program vč. neznámých archeologických lokalit a tibetských klášterů

max 16 účastníků a osobní audiosystémy

kvalitní hotely 4* a polopenze v ceně zájezdu

kompletní vstupné v ceně zájezdů a průvodce historik

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách odlet do Číny. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Říše středu před námi!

2. den

V odpoledních hodinách přílet do Pekingu a vnitrostátní let do Xianu (Si-anu). Přílet ve večerních hodinách. Transfer do hotelu v absolutním centru města. 

Xian (českým přepisem Si-an), historický Čchang-an (doslova Věčný mír) - klíčové centrum starověké a středověké Číny, sídlo 13 dynastií a po více jak 1 100 let hlavní město Země středu.

3. den

Terakotová armáda střežící hrobku prvního císaře sjednocené Číny - neuvěřitelný technický počin a div světové archeologie, lokalita o neuvěřitelné ploše 98 čtverečních kilometrů! Staré město Si-anu za městskými hradbami (jeden z nejdelších a nepropracovanějších systémů opevnění vůbec), Velká pagoda divoké husy v areálu kláštera Milosrdenství z r. 652, jako jeden ze symbolů náboženské výměny po Hedvábné cestě. Muslimský trh s nesčetnými lahůdkami a osy starého města v podobě Bubnové a Zvonové věže. Nocleh v Xianu.

4. den

Malá hliněná armáda císaře Ťing-tiho nedaleko Xianu - věděli jste, že i císařové dynastie Chan (vládl od r. 188 př. Kr.) so budovali honosné posmrtné paláce? Tisíce hliněných figurek lidí a zvířat a terakotová armáda v miniaturní podobě.

Přejezd rychlovlakem do Lan-čou - hlavního města provincie Kan-su a historického centra tzv. Kansuského koridoru - prvního zúžení slavné trasy mezi pouští Gobi a severovýchodním výběžkem Tibetské plošiny. Město na Žluté řece v zajetí hor, park u Žluté řeky - jednoho ze symbolů Číny a špičkové muzeum Kan-su (čínské kultury neolitu, říše Hedvábné cesty, součástí slavná plastika "létajícího koně", který se stal jedním ze symbolů čínského umění). Nocleh v Lan-čou.

5. den

Žlutá řeka - jedna z historických tepen Číny a jeden z pilířů čínské národní identity. Projížďka lodí v soutěsce Liu-ťia, kamenné hradby a věže formované tisíci lety plynoucího veletoku. Komplex jeskynních chrámů Ping-ling (Unesco), založených r. 420 a po staletí rozšiřovaných v rámci vysokého skalního masivu. Dnes cca 200 jeskynní s cennou náboženskou plastikou, hlavní socha Buddhy Majtréji vysoká 28 m. Řada shodných rysů s monumentálními sochami v afgánském Bámjánu na straně jedné a s jeskynním komplexy Jun-kang a Lung-men na straně druhé. Dokonalý příklad kulturní a technologické výměny plynoucí po Hedvábné cestě. Odpoledne odjezd do tibetské autonomní oblasti Kanlho.

6. den

Tibetská autonomní oblast Kanlho, součást historického regionu Tibetu Amdo (dnešního regionu Čching-chaj) je areálem, kde se prolínají kulturní vlivy vlastního Tibetu, nejzápadnějšího výběžku historické Číny a mongolských říší. Klášter tibetské školy Gelugpa Labrang - vytvářející prakticky celé klášterní město, největší tibetský klášter mimo dnešní autonomní oblast Tibet, založený r. 1709, více jak 1 500 mnichů a 18 velkých síní, pozlacená stúpa a nádherná poloha kláštera s okolní hradbou hor a zelených kopců. Odpoledne návrat do Lan-čou a slavné pšeničné nudle s hovězí polévkou, které se staly gastronomickým symbolem regionu, který přinesli muslimští obchodníci už v 7. století.

7. den

Rychlovlakem do města Čang-je a barevné hory Ta-sia - jeden z přírodních divů Číny v podobě erodovaného pohoří odkrývající miliony let staré vrstvy barevného pískovce a vytvářející neuvěřitelnou podívanou. Město Čang-je a chrám Velkého Buddhy, vystavěný kolem r. 1100 za vlády tangutské dynastie Západni Sia. Fantastická socha dlouhá 35 m (největší v Číně) a klášter, kde se narodil Kublaj-chán a kam se uchýlil do mnišského exilu poslední císař dynastie Sung

Čao Ping. 

Nocleh v Čang-je.

8. den

Posvátná hora a jeskynní chrámy Ma-ti (Unesco)Jeden z vrcholů skalního stavitelství starověké Číny, první chrámy vybudovány už za vlády dynastie Severní Liang v pozdně starověkém Období šestnácti států. Za stovky let stavitelské činnosti více jak 70 jeskyní a 500 chrámů. 

Průsmyk a pevnostní město Ťia-jü-kuan - nejzápadnější pevnosti Velké čínské zdi a "první a největší průsmyk pod nebesy". Pevnost mezi pouští Gobi na jedné straně a horami Čchi-lien, vystavěná v raném obdobní vlády dynastie Ming. Hrobky dynastií Wei a Ťin - více jak 1000 bohatých pohřbů od 2. do 5. století, 8 odkrytých mausoleí s bohatou výzdobou. Nocleh v Ťia-jü-kuan.

9. den

Jestliže Ťia-jü-kuan je první velkou pevností na Velké zdi (ze západního směru), pak art2go vás zavede k samotném konci (anebo začátku) Velké zdi, zvanému První hláska Velké zdi, odkud se toto nevídané dílo čínské kultury vine dalších skoro 9 000 km na východ. Buddhistické klášterní jeskyně Jun-lin (Unesco) jako jeden z vrcholů náboženské raně středověké malby, která odráží řadu stylů vč, perských, středoasijských, ujgurských, tangutských, čínských, mongolských či tibetských, více jak 4 500 čtverečních metrů fantastické polychromní malby a více jak 250 barevných soch v celkem 42 jeskyních. Nocleh v Tun-chuangu.

10. den

Karavanní město Tun-chuang a centrum bohaté oázy, jedna z klíčových zastávek na Hedvábné cestě a místo příznačného mísení kulturních vlivů. Jeden z vrcholů zájezdu v komplexu jeskynní Mo-kao. Zázrak architektury, ohnisko vzdělanosti a div umění, formovaný po celé tisíciletí od r. 336. Celkově přes tisíc jeskyní s mimořádnými plastikami, sochami a malbami pokrývajícími přes 42 000 čtverečních metrů. Mimořádné nálezy starověkých textů (přes 60 000, vč. nejstarší tištěné knihy světa, biblických textů atp.). Odpoledne oáza s jezírkem Měsíčního srpku uprostřed písečných dun a večerní trh Šan-čou (mj. i starožitnosti).

11. den

Tun-chuang a legendární Nefritová Brána (průsmyk ve výšce 1 100 m.n.m., považovaný po staletí za vstup do vlastní Číny), nedaleké pozůstatky opevnění a Velké zdi z období dynastie Chan (2. stol. př. Kr.) - nejstarší autentické dochované zbytky zdi, jejíž "populární" verze je nejčastěji z 15. a 16. století, dokonalý protiklad turistickému peklu zdi u Pekingu. 

Muzeum Hedvábné cesty v Tun-chuangu (především keramika z arabského a perského světa, koberce, tepané výrobky ze střední Asie a nálezy z nedalekých hrobek i jeskynní), ukážeme si co všechno Čína vlastně dovezla adaptovala jako svoje "vlastní" technologie (kobaltová poleva, emaily atp.). Rychlovlakem do Turfanu.

12. den

Turfan - bohaté karavanní město a oáza ve Východním Turkestánu. Překročením Nefritové brány se ocitneme v docela jíném světě, kde dominují muslimské, turkické a středoasijské živly (historický útvar Ujgurské říše (kaganátu) mezi pol. 8. a 9. století. Ruiny pouštního města Ťiao-che (původbě hlavní město lidu Ťu-ši v 1. tisíciletí př. Kr. - první starověké říše v Turfanské pánvi, později pod čínským vlivem a v 7. století hlavní město říše Tocharů - předchůdců pozdějších Ujgurů), Turfan - podzemní vodovodní systém jako div středověku a slavné Údolí hroznů (tradiční pěstování hroznů a sušení rozinek v překrásné oáze - dnes přes 10% celosvětové produkce). Nocleh v Turfanu. 

13. den

Turfan a nedaleká přírodní lokalita tzv. Planoucích útesů (díky erozi odkryté barevné vrstvy horniny). Původní historické vesnice v nádherném údolí Tu-ju-kou (cihlová a kamenná obydlí jako ze středověku s původním životním stylem místních Ujgurů a historií více jak 1 700 let na okraji pouště Taklamakan), Starověké centrum Kao-čchang (sídlo již v 1. tisíciletí př. Kr. v rámci kultur Sube-ši a Ju-ši, nálezy slavných Tarimských mumií, později důležitá pevnost, buddhistické centrum a hlavní město království Kao-čchang od 5. století., pozůstatky pevnosti, paláce a stúp (prokázané vlivy křesťanské, manichajeské) a poslední velký jeskynní komplex Bezeklik (vývoj od 5. do 14. století, protínání perského, čínského, turkického, mongolského a indického světa umění, součástí nádherné malby v celkem 77 jeskyních.

Noční lůžkový vlak do Kašgaru.

14. den

Kašgar či Kaši - nejzápadnější město čínského Turkestánu nedaleko hranice s Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Přes 2000 let uzel a křižovatka mezi Čínou, Dálným východem, střední Asií, Evropou, Arabským světem a Indickým subkontinentem, které v antickém prostředí zmiňuje už Klaudios Ptolemaios. Vstupní brána islámu a nestoriánského křesťanství do Číny, opěrný bod turkické a mongolské moci v západní Číně. Kašgarské staré trhové město a bazar, výstavní středověké mešity a minarety, nejsvětější místo muslimských Ujgurů - mausoleum Afaq Khoja z r. 1640, mešita Id Kah a tradiční pochoutky ze sušeného ovoce, ořechů. Rodiště čínských masových knedlíčků. Závěrečná stylová večeře na závěr stylové cesty proti proudu času. Nocleh v Kašgaru.

15. den

V ranních hodinách odlet z Kašgaru zpět do Pekingu, transfer do centra města a odpolední prohlídka klíčového císařského kultovního areálu Chrámu Nebes (vybudován za vlády 3. císaře dynastie Ming v éře Jung-le, jeden ze symbolů klasické čínské architektury), večerní procházka po Náměstí nebeského klidu. Večer možnost okusit skvělou pekingskou kachnu anebo se projít stylovou starou obytnou zástavbou chu-tchung mezi Bubnovou a Zvonovou věží. 
Nocleh v Pekingu.

16. den

Peking a císařské Zakázané město (legendární palácové sídlo císařů posledních 2 dynastií a symbol čínské klasické horizontální architektury, součástí fragmenty císařských sbírek drahocenností), vstup Poledníkovou bránou a tzv. Tři přední sály (součástí Síň nejvyšší harmonie), rezidenční město císařovny a konkubín, císařská zahrada panoramatický výhled na celé Zakázané město s pahorku Ťin-šan. Krátká prohlídka Lamaistického chrámu (obří sochy Buddhy a bývalé královské sídlo císaře Jung - čenga), Konfuciánská akademie a rozlehlý komplex císařského Letního paláce (palácový a parkový areál v okolí Kchun-mingského jezera), dominantou Pagoda libovonného Buddhy, císařské divadlo atp. Večer transfer na letiště v Pekingu.

17. den

Po půlnoci odlet z Pekingu zpět do Prahy. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_338305981.jpeg

Špičkový program a skupina max 16 účastníků

Cesta proti proudu času, archeologické senzace, umělecké lahůdky a závěrečná příjemná a opakovací prohlídka Pekingu.

pexels-max-rahubovskiy-6585619 (2).jpg

Kvalitní ubytování a kompletní vstupy v ceně

Hotely 4* a vyspělá turistická infrastruktura po celou dobu zájezdu. Kompletní vstupné v ceně a průvodce historik.

Soukromá doprava, komfortní rychlovlaky

Autobus se zkušenými řidiči. Kvalitní time management znamená více vidět. Čínské precizní rychlovlaky jsou zážitkem samy o sobě.

AdobeStock_325662611.jpeg

Lahůdky nejen ze světa archeologie

Čínská kuchyně se stala fenoménem a my ji vyzkoušíme ve všech možných podobách od Pekingu po čínský Turkestán.

AdobeStock_402398357.jpeg

Termíny a cena zájezdu

1 - 17. 6. 2024          114 200,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Peking v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla

• 2x místní přelet: Peking - Xian, Kašgar - Peking vč. tax a zavazadla
• 13x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní (kategorie 4*)

•1x nocleh v lůžkovém vlaku (kupé kategorie soft sleeper)
• soukromá přeprava klimatizovaným autobusem dle programu
• rychlovlaky třídy D a G v ekonomické třídě dle programu
• polopenze (oběd nebo večeře)
• kompletní vstupné dle programu

• permit pro návštěvu region Sin-ťiang
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a tištěné materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Číny v ceně 2 200,- Kč (cena se může měnit)

V rámci cestování do Číny v r. 2024 není nutná osobní účast ve vízovém centru. Vízum může za účastníky vyřídit CK (viz fakultativní příplatky).


• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování a nápoje

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu s limitem 90 000,- Kč za 2 380,- Kč (4 080,- Kč pro osoby nad 70 let)

• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 900,- Kč

• vyřízení víza se strany CK 1 500,- Kč (+vízový poplatek 2 200,- Kč)

• Pekingská kachna 1 600,- Kč

maximálně 16 osob ve skupině a osobní audiosystémy

komfort v hotelu 4* s polopenzí

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Vízum do Číny vyřizuje čínské vízové centrum v Praze. CK může pro účastníky vízum vyřídit v rámci fakultativních služeb.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Pro vstup do Číny není třeba žádná očkování. Veškeré covidové restrikce byly zrušeny.

BEZPEČNOST

Čína je zcela bezpečnou a rozvinutou zemí, kvalitními službami a infrastrukturou. 

NÁROČNOST

Zájezd není fyzicky náročný, doprava soukromým autobusem a supermoderními rychlovlaky, kvalitní hotely a gastronomie.

Jedná se o zájezd s plným komfortem a příjemnými časy letů.

ZAMĚŘENÍ

Pro mnohé jedna z životních cest, umění, historie a krajina na perimetru tisíců kilometrů a staletí. Užasnou nejen milovníci historie i archeologie.

Ptejte se!

1 / Nemusím se obávat je do ujgurského regionu?

Pro vstup do Sin-ťiagu (stejně jako do Tibetu), je potřeba zvláštní permit, který CK zajistí. 

Z hlediska bezpečnosti se není třeba nijak obávat, jedná se o stabilní a bezpečný region.

2 / Jak vypadá noční lůžkový vlak?

Jedná se o vyšší kategorii lůžkového vlaku tzv. soft sleeper, komfortní 4lůžková kupé, zásuvka, místo pro uložení zavazadel a toaleta, kterou sdílí několik kupé dohromady.

3 / Proč je tak vysoký příplatek za jednolůžkový pokoj?

Je to způsobeno tím, že využíváme kvalitní a tím pádem dražší ubytování.

bottom of page