top of page

Západní Čína - putování podél Hedvábné cesty

dva tisíce let kontaktů mezi Evropou, Orientem a Dálným východem, starověká Čína a počátky říše Čchin a Chan, toky myšlenek a uměleckých názorů mezi západem a východem, nejstarší čínské památky buddhismu a islámu, umění skalních klášterů, karavanní města a kulturní bohatství čínského Turkestánu

V posledních letech vstupoval Irák do našeho povědomí způsobem, že by si jej asi málokdo uměl představit jako cíl svojí dovolené. Naštěstí časy se mění a po dlouhé době se země, která se právem může pyšnit přízviskem "kolébka civilizace" poklidně nadechnula. Ozbrojence všeho druhu vystřídali archeologové a restaurátoři, sektářské gangy nahradili tradiční prodejci datlí a tržiště Safarén opětovně ožilo ruchem slavných kovotepců. Večerní oranžové slunce nad Tigridem už nedoprovází hluk sirén a nad legendárním městem se zase rozléhá podmanivý hlas muezzina.
Současný Irák je jiný než černá kronika pochybného zpravodajství. Je to místo, kde obyčejní lidé už zase žijí svoje obyčejné životy.
Místo, které po mnoha letech, nesměle a s nadějí, otevírá svou náruč zvídavým cestovatelům z celého světa. 
Po letech příprav a očekávání, navazování kontaktů, objevitelského nadšení a vášně, můžeme se vší hrdostí nabídnout zájezd do jednoho z nejúžasnějších koutů světa, vpravdě k počátkům dějin. Bezpečně, komfortně a s programem vyladěným do detailů.
Irák, to je především naše vzrušené čtení Zamarovského dějin Sumeru, to je vzpomínka na první hodinu dějin literatury a Epos o Gilgamešovi, to je asociace s prvními stránkami učebnic dějepisu. Jména jako Ur, Ninive či Babylon, působí až nábožným dojmem snad i pro ty, které jinak historie nechává chladnými. 
Přijměte pozvání art2go na unikátní výpravu do minulosti a nechte se unášet fantazií pod oblouky Ištařiny brány v Babylónu, u stěn Velkého zikkuratu v Uru, či v ulicích starého Kiše. Ano, Irák to je především legendární Meziříčí - úsvit městské kultury, vznik písma a kultu, vědy, organizované společnosti, prvních literárních památek, vyspělého stavitelství a inženýrských děl. Dolní Mezopotámii budeme věnovat hlavní pozornost, avšak po dlouhých jednáních a nesnadných úvahách, jsme se rozhodli zařadit i severní část země v oblasti okolo Mosulu. Místa, která barbarsky znetvořili fanatičtí zvrácenci Islámského státu se budou vzpamatovávat celé generace a už nikdy se zřejmě nevrátí do původní podoby, ale přesto, se v bývalém centru Asyrské a Novoasyrské říše, jmenovitě pak v Nimrudu, Ninive a Mosulu samotném, podařilo uchránit řadu památek. Budeme tak mít možnost projít se podél slavných hradeb Ninive, pod zdmi Aššurbanipalova paláce v Nimrudu a také navštívit věhlasné syrské kláštery, jedny z nejstarších na světě, zapomenuté a skoro zaniklé starobylé syrské církve, která stála u zrodu církve a křesťanského světa jako takového. Krom vzrušujících příběhů starověku, skvostných uměleckých děl v nově zrekonstruovaném Národním muzeum v Bagdádu a monumentálních staveb Sumeru a Babylónie, se náš zájezd zaměří i památky Parthské a Sasánovské říše. Mocností vrcholného starověku, jediných skutečných soupeřů vrcholného Říma a starověkého hegemona Předního východu, jehož hlavní město Ktésifón se rozkládalo nedaleko dnešního Bagdádu. Amalgám orientální kultury a estetiky evropské antiky budeme obdivovat i ve skvostné Hatře. Nemine nás ani pověstný zlatý věk islámské vzdělanosti. Doba kdy Bagdád hostil pověstný Dům moudrosti, považovaný za první univerzitu vůbec a kdy za abbásovských chalífů shromažďoval, chránil, překládal a šířil vědění a estetické názory starého Řecka a Říma, Egypta i Byzance. Dvůr z nejslavnějších a nejbohatších, který udržoval dalekosáhlé kontakty od Dálného východu po obnovenou Říši Karla Velikého na západě.
Naše putování Irákem by nebylo úplné bez velkých svatyní ší´itů, pro které je Karbalá společně s Mekkou, Medínou a Jeruzalémem nejsvětějším místem vůbec. Zájezd pak příznačně zakončíme v arabsko-otomanské Basře, v místě, kde se Eufrat setkává s Tigridem a kde obě životodárné řeky končí svoji pouť.
Vzhůru do Iráku s art2go. Bez stereotypů a ve stylu "umění cestovat".

unikát na českém trhu a jedinečné kontakty pro bezpečný a exkluzivní zájezd v Iráku

max 15 účastníků, osobní audiosystémy, polopenze a kompletní vstupné v ceně zájezdu

podrobný archeologický program vč.  Uru, Uruku, Kiše, Girsu, Nippuru, Lagaše a Babylonu

Asyrské Ninive a Nimrud, syrské kláštery a tely chalkolitu a rajská delta Tigridu

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách odlet do Bagdádu. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Mezopotámie před námi!

2. den

Na břehu Tigridu.

Po půlnoci přílet do Bagdádu, transfer do hotelu. Dopoledne Irácké muzeum v Bagdádu - komentovaná prohlídka. Doplněná a rekonstruovaná národní sbírka, nově otevřená r. 2015, asyrské panely a legendární sumerská plastika z Tell Asmaru, Velká sumerská chrámová lyra, zdobený trůn asyrského krále Salmanassara III., slavná maska z Varky - nejstarší známá plastika obličeje, vázy z Uruku a další poklady. Monument Al Šahíd, známý jako Památník mučedníků.

Ktésifón - od 2. stol. př. Kr. významné parthské centrum a později význačné centrum perských Sasánovců.

3. den

Ráno odjezd do Samarry - jednoho z nejstarších center osídlení v Mezopotámii a centra tzv. Samarské kultury (cca 5500 - 4800 př. Kr.), dle aktuální situace návštěva vykopávek v Tell es Sauvánu - hlavním centru chalkolitické periody Samarrské kultury a místa nálezu světoznámé keramiky. Nová Samarra s legendárním spirálovitým minaretem Velké mešity z r. 852 a palác Abbásovských chalífů. 

Aššúr - město, kde se zrodila Staroasyrská říše kolem r. 2100 př. Kr., klíčové obchodní, mocenské a kulturní středisko. Enormní nálezy hliněných tabulek (přes 16 000 ks) s texty referujícími o běžném životě před 5000 lety vč. účtů či receptů.

4. den

Mosul - kulturní a historické centrum, jenž se stalo novodobým symbolem úpadku lidského ducha v podobě barbarského ničení starověkých památek hordami Islámského státu, ale také symbol odhodlání a naděje, kdy po necelé dekádě úsilí civilizovaného světa vstávají z trosek dávné poklady. Obnovené Mosulské museum, starověké asyrské centrum Nimrud s počátky již ve 2. tisíciletí př. Kr., později hlavní město Novoasyrské říše s velkolepými stavbami. Syrský klášter sv. Matouše z r. 363, jako jedno z nejstarších křesťanských center východu, rodiště 3 patriarchů se slavnou sbírkou manuskriptů.

5. den

Mosul - centrum města a fragmenty legendárního Ninive - asyrského města, které zažilo svůj vrchol za vlády Aššurbanipala II. - posledního vládce Novoasyrské říše v pol. 7. stol. př. Kr., pozůstatky kdysi velkolepého opevnění a slavné Aššurbanipalovy knihovny. Mešita al Núrí, která povstala z popela vč. slavného minateru ze seldžucké éry. Odpoledne Hatra - mezopotámská městská pevnost z 1. stol. př. Kr. a význačné obchodní a kulturní parthské centrum s výjimečnými ukázkami helénské architektury. Hlavní chrám v Hatře, dekorativní oblouk a zbytky monumentálního paláce a opevnění.

Večer příjezd zpět do Bagdádu.

6. den

Areál univerzity Al Mustansiríja zal. r. 1227 za vrcholného období Abbásovské dynastie, jedna z nejstarších univerzit světa, nádherně zdobená brána v arabeskovém stylu. Historický trh  měďotepců Al Safafeer s typicky orientální atmosférou a ukázkou tradičního kovotepeckého řemesla. Knižní ulice básníka Al Mutanabbího jako intelektuální srdce Bagdádu. Slavné Shabandar Café - nejstarší kavárna města a místo setkávání literátů.

Starověké centrum Dur-Kurigalzu - sídlo kassitské dynastie, ovládající Babylonii od 14. stol. př. Kr., součástí dobře zachovalý zikkurat. Večerní areál obří mešity Al-Kadhimiya s hrobkou Musy al-Kazima - 7. z 12 imámů - následovníků Mohameda.

7. den

Starověké sumerské město Kiš. Podle sumerského královského seznamu první město po velké potopě, lokalita prokazatelně osídlena již okolo r 5500 př. Kr. v rámci Obeidské kultury, rozvoj města v tzv. rané dynastické periodě cca 2900 - 2350 př. Kr., dochovány pozůstatky paláce a zikkuratu, pozdější starobabylonské struktury a archiv. Odpoledne legendární Babylón - Brána bohů a centrum tzv. starobabylónské říše, rozkvět především za Chammurapiho I. od r. 1792 př. Kr., monumentální hradby a brány města, chrám Esagila, vnitřní hradby a Mardukův zikkurat Etemenanki, slavná socha lva, vstyčená Nebukadnesarem II.

Přejezd do Karbalá.

8. den

Karbalá - posvátné město ší'itů.

Dvojice svatyň imáma Husajna a Al Abbáse. Mešita a hrobka Husajna ibn Alího - vnuka proroka Mohameda a pro ší'ity prvního z imámů, zabitého v bitvě u Karbalá r. 680, která představovala jeden z klíčových momentů rozkolu v islámském světě. První chrám vystavěn již r. 684 a více jak tisíc let rozšiřování a přestaveb. Mešita a hrobka Abbásse ibn Alího. Pouštní pevnostní město Al-Ukhaidir, vystavěné r. 775 prvním Abbásovským chalífou Abú al-Abbásem al-Saffáhem. Hrobka starozákonního proroka Ezechiela a posvátné město Nadžaf s hroby Adama a Noa a Alího mešitou střežícího hrob Mohamedova bratrance.

9. den

Posvátné město Kúfa na západním břehu Eufratu - klíčové město raného islámu a islámské literární tradice a místo zrodu slavného kúfického písma. Velká mešitě v Kúfě z r. 638 - jedna z nejstarších, trvale funkčních mešit vůbec, historický krytý bazar a svatyně Muslim ibn Aqila.

Mezopotámské svaté město Nippur - hlavní náboženské centrum starého Sumeru, spojené s kultem nejvyššího boha Enlila a posvátnou horou Ekur - sídlem bohů. Rozsáhlé naleziště s primárně náboženskými stavbami, pozůstatky starověkého kanálu Shatt en-Nil. 

Sumerské město Uruk - zrod městské kultury, klínového písma a 3000 let dějin města vepsaných krajiny.

10. den

Sumerské město Lagaš - město a městský stát již na počátku 3. tisíciletí př. Kr., vrchol v době raného dynastického období cca mezi 2900 - 2334 př. Kr., jeden z největších archeologických areálů v Mezopotámii (cca 600 ha), nejnovější objevy v rámci vědecké expedice univ. v Cambridge v r. 2022 (mj. nález starověké taverny). Nedaleká lokalita Tello - původní sumerské město Girsu, osídleno již v 5. tisíciletí př. Kr., později jedno z význačných mocenských center, místo nálezů unikátních plastik a stél panovníka Gudey, pozůstatky chrámových staveb a nejstaršího mostu v dějinách architektury.

11. den

Dle situace naleziště Tell al Ubájd. Legendární sumerské město Ur, jehož dějiny protínají více jak 3000 let existence Sumeru a středisko stejnojmenné kultury. Významné technologické výdobytky mj. první cement atp., rodiště praotce Izraelitů Abraháma, enormní množství nálezů (více jak 60 000 tabulek). Dominantou Velký zikkurat, královský palác, dům praotce Abraháma, obytná zástavba, dílny a královské hrobky.

Soutok Eufratu a Tigridu v Qurně, biblický Adamův strom a mokřady Chibayish, spojované s rajským Edenem. Rákosová obydlí říčních Arabů a přejezd do Basry.

12. den

Basra - nejdůležitější irácký přístav na veletoku Šat al Arab, který vzniká soutokem Eufratu a Tigridu, klíčové centrum islámské expanze v 7. stol., význačné řemeslné středisko (např. zrod kobaltové keramické glazury), zásadní kontakty s Africkým rohem, Dálným východem a Středomořím. Nově zrekonstruované muzeum v Basře (otevřeno r. 2019, starověké nálezy i islámské umění a řemeslo), otomanské dřevěné domy staré Basry, paláce Saddáma Husajna na nábřeží, irácký ropný přístav a nákup skvělých datlí před cestou domů. V noci transfer na letiště v Basře.

13. den

Po půlnoci odlet zpět do Prahy. Přílet v odpoledních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_247324020.jpeg

Špičkový program a skupina max 15 účastníků

Program sestavený odborníky s důrazem na mezopotámskou archeologii vč. komentovaných prohlídek muzeí a asyrských lokalit na severu země.

AdobeStock_216678573 (2).jpeg

Kvalitní a bezpečné ubytování a vstupy v ceně

Vynikající kontakty na místě mezi archeology, kurátory a vedoucími kulturními pracovníky - všude nás přijmou s otevřenou náručí. Kvalitní a bezpečné ubytování je samozřejmostí.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Autobus se zkušenými řidiči. Kvalitní time management znamená více vidět.

AdobeStock_42983812 (2).jpeg

Lahůdky nejen ze světa archeologie

Výtečná arabská kuchyně formou polopenze v ceně zájezdu.

AdobeStock_367883204 (2).jpeg

Termíny a cena zájezdu

14 - 26. 1. 2024          108 600,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Bagdád - Basra - Praha v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 11x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní (kategorie 4-5*)
• soukromá přeprava klimatizovaným autobusem dle programu
• transfery na letiště v Bagdádu a Basře
• polopenze (snídaně + večeře)
• kompletní vstupné dle programu

• permity pro návštěvu archeologických lokalit
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Iráku (aktuálně 75 USD/os., cena se může změnit)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 8 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 600,- Kč

maximálně 15 osob ve skupině a osobní audiosystémy

komfort v hotelu 4 - 5* s polopenzí

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Do Iráku se vízum uděluje po příletu do Bagdádu. Veškeré podklady včas zajistí CK.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Iráku je vyžadováno očkování proti Covid19. Žádné jiné povinné očkování země nevyžaduje.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava, zkušený průvodce a skvělé kontakty na místě pro naprostou bezpečnost.

NÁROČNOST

Zájezd není fyzicky náročný a odehrává se v nejpříznivějším období roku s teplotami okolo 20 stupňů Celsia.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky archeologie a netradičních destinací, které příjemně překvapí.

bottom of page