top of page

Uzbekistán

kulturní a historické křižovatky, dědictví Hedvábné cesty, Tímúrovská renesance, zapomenuté říše Chórezmu, Sogdiany a Baktrije v Transoxánii

Pro řadu lidí je Uzbekistán těžko uchopitelným jevem a nezbývá, než jim dát za pravdu. Současná podoba země je spíše výsledkem diletantského kreslení po mapě ze strany sovětských vládců, nežli výstupem přirozeného historického vývoje. Šeď vnímání Uzbekistánu potom podtrhuje členství v prapodivné rodině dalších „stánů“, která na první pohled vypadá krajně nezajímavě. Osvobodíme-li se ovšem od sovětské optiky nahlížení na střední Asii, odhalíme jeden z nejvíce vzrušujících příběhů kulturního transferu a historie, jednu z největších pokladnic umění a kultury vůbec. Území dnešního Uzbekistánu zahrnuje historicky velmi různorodá civilizační prostředí a oblast mezi Amudarjou a Syrdarjou v tzv. Transoxánii dala vzniknout pozoruhodným říším a mocenským centrům.
Přijměte pozvání na jedinečnou cestu za uměním a archeologií do země, která je pro mnohé cestovatele jedním z nejpříjemnějších překvapení. Uzbekistán poznáme v ucelené šíři historického vývoje od nejstaršíchcelků Persie, Baktrije či starověké Sogdiany, přes tajemný svět Chórezmu, velkou expanzi Arabůa mongolskou invazi až k vzestupu velkých chanátů v Samarkandu, Buchaře a Chivě a slavné éře Tamerlánově. Jako jediná CK na českém trhu vám nabízíme možnost navštívit unikátní archeologické lokality na uzbecko-afghánském pomezí ovlivněné jedinečným uměleckým světem Gandháry a možnost poznat Uzbekistán v uceleném historickém kontextu. Kořeny zoroastrismu se zde prolínají s ranou etapou buddhismu a s prvky helénské kultury, své výdobytky sem přinášejí turkická kočovná etnika, Arabové i Mongolové. Mimořádný vliv kulturních center střední Asie jsme pak schopni vystopovat až v daleké Indii a Číně. Cesta po Uzbekistánu je nekončící orientální pohádkou doprovázenou genialitou anonymních tvůrců architektury, uměleckého řemesla, náboženského i užitého umění. Historické příběhy zde ožívají ve vzorech hedvábných koberců, čepelích uzbeckých dýk, podél karavanních stezek pamatujících Alexandra Velikého, Buddhu nebo Čingischána, pokryty stínem staletých morušovníků.
Vydejte se do země, která bez přestání vydává nová a nová historická tajemství. Většina archeologických lokalit, které navštívíme, dosud čeká na důkladný průzkum a jako málokde jinde zde můžete zažít mimořádné pocity autentičnosti. Ověřené kontakty a úzká spolupráce s uzbeckými odborníky činí ze zájezdu do Uzbekistánu atraktivní cíl kulturně-historické výpravy. Krom nesmírného historického bohatství však Uzbekistán oplývá nefalšovanými úsměvy svých obyvatel, vynikající tradicí orientální kuchyně a překrásnou přírodou hor, pouští a jezer.

špičkový program vč. neznámého jihu země

ubytování 3*- 4*

kvalitní polopenze

max 18 účastníků a osobní audiosystémy

kompletní vstupné v ceně

Program zájezdu

1. den

Odlet do Taškentu ve večerních hodinách. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

2. den

Ráno přílet do Taškentu - hlavní město země, kde najdeme pozůstatky zapomenutých kultur v jedinečných archeologických lokalitách jako bronzová lokalita Šaš Tepe, Ming Urik či Ak Tepe s historií skoro 2 tisíce let. Duchovní centrum Uzbekistánu - Chazrati Imam a jeden z nejstarších koránů světa, mauzoleum Chovendí at Tahur a historické muzeum s archeologickými poklady.

3. den

Přelet do pouštního Karalpakstánu na západě země a vysoké břehy kdysi životodárného Aralského jezera s jeho pohřebištěm lodí, město duchů Monyak jako memento lidského velikášství. 

Starověká nekropole a město mrtvých Mizdachan - centrum zoroastrizmu a významné poutní místo. Pevnost Chórezmu Gyaur Kala coby důležitá stanice na hedvábné cestě pamatující věky karavan.

4. den

Po stopách starověkého Chórezmu.

Pozůstatky zapomenuté civilizace, prospívající mezi Íránem a Transoxánií po více jak tisíc let. Nukus - hlavní město Karalpakstánu v největší sbírkou ruské avantgardy na světě a kvalitní archeologickou kolekcí. Pouštní města a citadely Toprak Kala, Ayaz Kala a Kyzyl Kala jako největší výtvory chórezmanské civilizace vystupující z pouštní krajiny.

5. den

Proti proudu Amudarji do pohádkové Chivy. Zhmotnění Pohádek Tisíce a jedné noci, dokonale zachovalé město jako svědek pádu Chórezmu, expanze Čingischána i pozdního chivského chanátu. Uličky starého města Ičan Kala, Páteční mešita s 213 vyřezávanými sloupy, mauzoleum Pachlavana Mahmúda s explozí majoliky, Kamenný palác coby sídlo chána, mausoleum Said ala al Dína s dozvuky rané islámské architektury, vnější hliněné město a západ slunce z hradeb.

6. den

Po stopách poutníků, obchodníků, dobrodruhů a karavan podél Hedvábné cesty přes poušť Kyzykum. Zažijeme duch starých časů a cestovatelské romantiky podél jedné z nejslavnějších cest lidských dějin. Rozvaliny starověkého města Varakša - sogdianský areál z cca 1. stol. př. Kr.

Večer příjezd do Buchary.

7. den

Buchara - poezie v kameni tesaná.

Mausoleum Samánídů (ikona ranné islámské architektury), mausoleum Časma Ajub spojené s biblickým Jóbem, pohádková mešita Bolo Hauz a mocná pevnost Ark. Náboženský komplex Po-i-Kalyan, Středověké bazary trhového města (nejzachovalější v celém islámském světě). Velkolepé medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chána s explozí zdobené majoliky kaligrafie, starobylé lázně a muzeum koberců v bývalé mešitě Magog i Attari z 10. stol., komplex Ljabi Haoz okolo městských jezírek

8. den

Buchara volný program. Fakultativně: Vnější památky Buchary a ztracené město Sogdiany - archeologická lokalita Poykent - celkem cca 20 ha oázy prospívající po 400 let kolem přelomu letopočtu a pro svoji zachovalost zvané též asijskými Pompejemi. Návrat do Buchary - opulentní letní paláce bucharských emírů, jedno z rodišť súfismu a mauzoleum světce Bahá ad-Dín Nakšbanda. Tisícileté město mrtvých Chor Bakr, palác Fayzulla Khodjaeva, půvabná stavba Chor Minor se 4 minarety, večerní řemeslné ulice a dílny, půvabné čajovny a rázovité uličky.

9. den

Gijdžuvan (historické řemeslnické centrum světově proslulé především pro výšivku z hedvábí a keramiku, ukázka výroby předmětů, které se zásadně projevily ve vkusu renesanční Itálie i tchangské Číny. Pevnost Alexandra Makedonského v Nuratě a poutní centrum Časma s posvátnými prameny. Rokle Šarmišsaj - nejvýznamnější lokalita umění doby kamenné a bronzové ve střední Asii, cca 20 km2 s mimořádnými nálezy petroglyfů a pravěkých mohyl, zázrak v poušti jezero Aydarkol, jízda na velbloudech a romantika uprostřed pouště.

10. den

Samarkand - druhé největší město země s nepřerušenou historií 2 500 let, jedno z center starověké Sogdiany, po dobytí Alexandrem Makedonským pod silným vlivem helénským, později součástí sasánovské Persie, za Tamerlána hlavní město obří říše a nebývalý rozvoj architektury, věd a umění a nejvýznamnější centrum Tímúrovské renesance. Archeologická lokalita města Afrasiab s nádhernými starověkými freskami, Ulugbekova observatoř jako jedno z rodišť matematiky a astronomie, nekropole Šáh i Zinda a nádhera jako z jiného světa.

11. den

Samarkand, hlavní památky epochy Tímura Velikého - soustředění nesmírného bohatství a kořisti rozsáhlé říše, programové budování centra umění a vědy. Legandární Registan - náměstí se třemi velkolepými medresami a dokonalost a vrchol proporcí, geometrie a islámské estetiky. Masoleum pozdní dynastie Šejbánovců, mausoleum Tamerlána známé jako Gur-e-Amir z r. 1404, východisko celého stylu a obdobných staveb v Afghánu či Indii a hlavní mešita Tamerlánovy říše Bibi Chánum.

12. den

Šachrizabz - domnělé rodiště Tamerlána a obří projekt Bílého paláce, místo sňatku Alexandra Makedonského při jeho pobytu r. 328 př. Kr., nádherné mešity a medresa Kok Gumbaz a  Dorut Tilavat, mauzoleum Tamerlánova syna Dorus Saodat. 

Přejezd na jih země k významným baktrijským, indo-řeckým a gandhárským lokalitám. Kampyr Tepe (dle některých předpokladů legendární Alexandrie na Oxu popisovaná Ptolemaiem, nejstarší vrstvy ze 4. stol. př. Kr., dosud nejkomplexnější nalezená řecko- baktrijská osada.

13. den

Starověké naleziště Fayaz Tepe (mimořádná baktrijská lokalita se zásadním vlivem Gandaháry, klášterní buddhistický komplex z 3. – 1. stol. př. Kr., objevený r. 1968 pod písečnými dunami na okraji Starého Termezu, intenzívní helénské kontakty, nedaleká buddhistická lokalita Kara Tepe, mladší cca 7 ha velké naleziště na 3 kopcích s kombinací jeskyní a staveb z nepálených cihel, buddhistická stúpa Zurmala z 2. stol., výtečné archeologické muzeum v Termezu, pevnost Kirz Kik, minaret Džarkurgan a starý Termez. Večer lůžkovým vlakem zpět do Taškentu.

14. den

Taškent - památky pozdní a sovětské éry a slavné bazary. Ališerova budova opery a baletu, náměstí Tamerlána a budova musea slavného dobyvatele, gigantický Státní palác, náměstí Mustaqillik s nejnovější architektonickou tvorbou, památník obětem zemětřesení r. 1966, ruský palác velkoknížete Mikuláše Konstantinoviče, taškentská televizní věž, taškentské metro, medresa Kukledaš a museum užitého umění v paláci A. Polovcova a slavný trh Čorsu - skvělé koření, sušené ovoce a lahůdky z celé střední Asie. Folklórní představení a stylová večeře na závěr.

15. den

Po půlnoci transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet v ranních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_466502537.jpeg

Program, který jinde nenajdete

Řada cest do Uzbekistánu, spolupráce s Taškentskou univerzitou a vášeň pro historické řemeslo Vám přináší bezkonkurenčně nejlepší program na trhu. Buddhistický Termez a bakrijské lokality, rokle Šarmišsaj a skryté poklady, které jsou pod rozlišovací schopnosti konkurence.

AdobeStock_68558789.jpeg

Komfortní ubytování na skvělých místech

Sázka na jistotu v podobě komfortního ubytování kategorie 3*- 4*

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu a max 18 účastníků

Jezdíme výhradně soukromou dopravou se zkušenými řidiči. Na kvalitním managementu času závisí Vaše zážitky. Ukážeme Vám víc.
Pro každého účastníka dvojsedadlo v autobuse.

AdobeStock_274992961.jpeg

Polopenze a vstupné v ceně

Neztrácíme čas a nevystavujeme účastníky jídelním lístkům v uzbečtině. Užijte si skvělou polopenzi a objevte gastronomické srdce střední Asie.
V ceně kompletní vstupné.

AdobeStock_232385090.jpeg

Termíny a cena zájezdu

16 - 30. 3. 2024          69 450,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Taškent v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• místní přelet Taškent – Nukus v optimální knihovací třídě vč. místních odletových tax a odbaveného zavazadla

• doprava soukromým klimatizovaným autobusem dle programu
• 11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní v hotelích 3*- 4* ve výborných lokalitách

• 1x noční lůžkový vlak (kupé pro 4 osoby)

• 1x ubytování v poušti v komfortních jurtách se snídaní (po 4 osobách)

• vynikající polopenze s důrazem na místní kuchyni (krom volného 8. dne v Buchaře)

• závěrečná a uvítací večeře s folklórním představením

• balená voda po celou dobu zájezdu

• kompletní vstupné dle programu

• odborný český průvodce

• místní rusky/anglicky hovořící průvodce - technický doprovod

• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)

• zákonné pojištění CK pro případ úpadku

• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• fakultativní výlet Poykent a vnější památky Buchary 1 800,- Kč (vč. vstupného a oběda)

• ostatní stravování a nápoje
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 5 USD/os./den

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 18 osob ve skupině

komfort v hotelu 3*- 4*

soukromý autobus s dvojsedačkou pro každého účastníka

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Občané ČR cestují do Uzbekistánu bez víza.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Pro vstup do Uzbekistánu není třeba žádné očkování vč. Covidu 19.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava, zkušený průvodce a skvělé kontakty na místě pro naprostou bezpečnost.

NÁROČNOST

Komfortní zájezd bez dlouhých přejezdů s kvalitními hotely, místním přeletem a komfortním lůžkovým vlakem. Zájezd realizuje v době brzkého jara, abychom se vyhnuli spalujícím teplotám v poušti.

ZAMĚŘENÍ

Jeden z klenotů v rámci našich cest za uměním a archeologií, pro řadu lidí neobyčejné překvapení mimořádně historicky bohaté země. Pro milovníky historických spojnic a kontextu. Uzbekistán prostě nadchne!

Ptejte se!

1 / V čem se zájezd art2go liší od ostatních?

Program a zase program! Jako jediní v ČR vás zavedeme do jedinečných archeologických lokalit na jihu země, na místa kudy kráčel Alexandr Veliký i do tzv. Asijských Pompejí. Komplexní program neošidí skvělé lokality v Taškentu a Šarmišsajskou rokli plnou petroglyfů.

2 / Je v Uzbekistánu bezpečno?

Ano, Uzbekistán je bezpečnou zemí. Mnohé překvapí, že Uzbekistán nemá pozemní hranici s Ruskem, při letu do Uzbekistánu se neletí přes ukrajinský či ruský vzdušný prostor. Země je civilizovaná, bezpečná a přátelská.

3 / Nemusím se obávat hygieny potravin? Je v zemi dostupný alkohol?

Stravujeme se pouze v prověřených podnicích s vysokými hygienickými standardy. Alkohol lze bez problémů zakoupit na místě.

bottom of page